I. Obchodní podmínky obecně

1. Provozovatelem internetového obchodu „LC Atelier - LC Academy“ dále jen „e-shop LC Academy“ je spolek LC Production, z.s., IČ: 05930987, se sídlem Pecháčkova 952/24, Skvrňany, 318 00 Plzeň, tel.: 602203559, e-mail: podpora@lcproduction.cz, dále jen prodávající.

2.  Níže uvedené obchodní podmínky vymezují práva, povinnosti a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu „e-shop LC Academy“, které jsou pro obě strany závazné.

3. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde poté, co kupující odesláním objednávkového formuláře zašle prodávajícímu objednávku na uvedené zboží, za uvedenou cenu, včetně uvedených případných dopravních nákladů a prodávající potvrdí její přijetí. Kupující odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že souhlasí s obchodními, platebními a dodacími podmínkami a reklamačním řádem, a to ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

4. Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře přesné a pravdivé údaje. Přijatá objednávka je po zpracování prodávajícím potvrzena e-manilovou zprávou s přiloženou kupní smlouvou a informací o termínu dodání zboží. Kupující je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů v potvrzené objednávce, a pokud zjistí rozpor se skutečností, musí neprodleně kontaktovat prodávajícího a na případný rozpor v objednávce ho upozornit.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ověření nebo upřesnění objednávky, zejména pokud jde o chybějící či nepřesné údaje.

V případě vyprodání skladových zásob může dojít ke zpoždění dodávky objednaného zboží. Nedodá li prodávající objednané zboží kupujícímu ani do 3. kalendářních týdnů je prodávající povinen kupujícího o zpoždění dodávky informovat, a pokud kupující nebude souhlasit s náhradním termínem dodávky, má právo od smlouvy odstoupit.

6. Prodávající garantuje ceny platné v okamžiku objednání – pokud tedy dojde mezi odesláním objednávky a doručením zboží ke změně ceny, platí vždy cena uvedená v již uskutečněné objednávce.

7.  Prodávající má právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným. Prodávající musí kupujícího o této situaci neprodleně informovat. V případě že kupující již provedl úhradu části nebo celé ceny zboží a prodávající není schopen zajistit dodání objednaného zboží, prodávající musí neprodleně vrátit přijatou částku odpovídající ceně nedodaného zboží kupujícímu a případných nákladů na dopravu.

8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat na kupujícím uhrazení přiměřené zálohy. Zálohy se týkají především zboží, které je dodáváno v úpravě podle přání zákazníka a požadovaná záloha může činit maximálně 20% z ceny zboží. Zálohová faktura bude vystavena elektronicky a zaslána kupujícímu e-mailem (zpravidla s potvrzením objednávky a kupní smlouvou), bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu, na který má být záloha za objednané zboží uhrazena. Po uhrazení celé zálohy na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta. Částka uhrazené zálohy bude kupujícímu při předání zboží odečtena z celkové ceny za zboží a bude mu předána konečná faktura.

9. Kupní cena zboží je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

10. Vystavená faktura slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny, pokud není dohodnuto jinak.

11. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu „e-shop LC Academy“ dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníků bude chránit před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám.

12. Podmínky přihlášení na kurz POLYMER WEEK a/nebo POLYMERWEEKEND

Zájemce o účast na kurzu (dále jen zájemce) pořádaného LC Production, z.s. (dále jen pořadatel kurzu) tímto bere na vědomí, že odesláním objednacího formuláře podává závaznou přihlášku na jím vybraný kurz (dále jen kurz).

Zájemce je povinen do 7 dnů ode dne odeslání objednacího formuláře zaplatit celou částku na účet pořadatele uvedený níže, vedený u FIO Bank. Bez zaplacení nebude na podanou přihlášku brán zřetel.

V případě, že kapacita kurzu nebude dosud naplněna, pořadatel kurzu do 5 pracovních dnů ode dne připsání platby na účet pořadatele kurzu potvrdí zájemci účast na kurzu na elektronickou adresu zájemce uvedenou v objednacím formuláři. Spolu s potvrzením účasti zájemce na kurzu bude na elektronickou adresu zájemce uvedenou v objednacím formuláři doručena faktura pořadatele kurzu na cenu kurzu se splatností 10 dnů.

Bude-li cena kurzu uhrazena zájemcem ve lhůtě splatnosti doručené faktury, pořadatel kurzu garantuje zájemci jeho účast na kurzu, s výjimkou případů uvedených níže. Pakliže nedojde k úhradě ceny kurzu ani 3 dny po splatnosti faktury, pořadatel vyřadí zájemce ze seznamu zájemců o kurz.

V případě, že zájemce zruší svoji účast na kurzu nejpozději 90 dnů před dnem konání kurzu, bude mu vrácena zaplacená částka v plné výši. Vrácení finanční částky bude provedeno na bankovní účet sdělený zájemcem. V případě, že zájemce zruší svoji účast na kurzu méně než 90, ale nejméně 30 dnů před dnem konání kurzu, je povinen zaplatit pořadateli kurzu storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. Pokud zájemce zruší svoji účast na kurzu méně než 30 dnů před dnem konání kurzu, je povinen zaplatit pořadateli kurzu storno poplatek ve výši 80% ceny kurzu. Na zaplacení storno poplatku se započte žadatelem zaplacená záloha, případně zaplacená cena kurzu. 

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo změny místa či data konání kurzu, změny lektora kurzu, případně zrušení kurzu. V případě zrušení kurzu bude zájemci vrácena zaplacená záloha, případně již zaplacená cena kurzu v plné výši. V případě změny místa či data konání kurzu, nebo lektora kurzu, oznámí tyto skutečnosti pořadatel kurzu zájemci. Zájemce má právo, do 5 dnů ode dne oznámení pořadatele kurzu, zrušit z důvodu provedené změny svoji účast na kurzu. Pořadatel kurzu vrátí zájemci, který zrušil svoji účast na kurzu z důvodu změny kurzu zálohu případně již zaplacenou cenu kurzu v plné výši. Vrácení finanční částky bude provedeno na bankovní účet sdělený zájemcem.

Zájemce v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje tímto pořadateli kurzu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uvedeným zákonem a to pro vnitřní potřeby pořadatele kurzu. Tento souhlas uděluje zájemce na dobu pěti let ode dne udělení tohoto souhlasu.

V souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto zájemce uděluje pořadateli kurzu svolení s pořízením a šířením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů osoby zájemce na akcích pořadatele spolku a to pro účely prezentace a propagace akcí pořadatele kurzu a pořadatele kurzu samotného. Toto svolení uděluje zájemce na dobu pěti let ode dne udělení tohoto svolení. 

Zájemce odesláním objednacího formuláře činí následující:

Prohlášení účastníka kurzu/zákonného zástupce účastníka kurzu

-     účastník kurzu prohlašuje, že všechny činnosti v rámci kurzu vykonávané, včetně užívání nástrojů a zařízení vykonává na vlastní nebezpečí

-    účastník kurzu bere na vědomí, že není oprávněn zveřejnit či jinak šířit a to jakýmkoliv způsobem know how, které v rámci kurzu získá, toto know how může využít pouze pro vlastní tvorbu a své výrobky pak případně prezentovat pouze s uvedením autora projektu

-     účastník kurzu je povinen dávat pozor na své osobní věci, za jejichž ztrátu, poškození, zničení či odcizení provozovatel kurzu neodpovídá

-     účastník kurzu/zákonný zástupce účastníka kurzu prohlašuje, že byl před započetím kurzu seznámen se zásadami bezpečnosti při výkonu činností v rámci kurzu vykonávaných

-     zákonný zástupce případně jiná osoba doprovázející dítě účastnící se kurzu je povinna seznámit dítě způsobem přiměřeným jeho věku se zásadami bezpečnosti při výkonu činností v rámci kurzu vykonávaných a o povinnosti dbát pokynů vedoucího kurzu

-     zákonný zástupce případně jiná osoba doprovázející dítě účastnící se kurzu odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte, za jeho osobní věci, za jeho jednání vůči ostatním osobám a odpovídá i za škody způsobené dítětem těmto osobám nebo způsobené na vybavení prostor, kde kurz probíhá 

II. Platební podmínky (způsoby úhrady zboží)

Převodem na účet před dodáním zboží

Při bezhotovostní platbě převodem na účet bude kupujícímu nejprve vystavena proforma faktury na celou cenu zboží, která bude zaslána elektronicky mailem. Proforma faktury bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu na který má být celková cena za zboží uhrazena. Po uhrazení celé ceny zboží na účet prodávajícího vystaví konečnou fakturu a začíná běžet dodací lhůta. Pro platební styk používáme Fio bankuInformace o platbách zde.

Platba v CZK / payment in CZK: 2301206669 / 2010
Platba v EUR pouze ze Slovenska / payment in EUR from Slovakia only: 2301206669 / 8330
IBAN: CZ2620100000002301206669
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Pozn: do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení kupujícího /pro kontrolu.

III. Dodací podmínky

Místem dodání zboží (ebook, pdf dokument) / služby (školení, workshopu) je adresa uvedená v položce produktu/služby (místo konání školení), popř. zaslání elektronické formy dokumentu na emailovou adresu kupujícího.

U objednávek není z toho důvodu účtováno žádné dopravné (s výjimkou knížek a časopisů)

Termín dodání zboží je závislý na tom, jedná-li se o skladovou položku nebo o zboží na zakázku. Po přijetí každé objednávky je kupujícímu potvrzen termín dodání zboží.

K převzetí zboží kupujícím dochází buď osobním převzetím u prodejce nebo převzetím od dopravce.

IV. Záruční doba

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami.

Záruční doba pro koncové spotřebitele (občany) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena jiná záruční doba, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

Záruční doba pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, atd.) je 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena kratší záruční doba než 6 měsíců, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

V. Reklamační řád

Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při uplatňování reklamace je kupující povinen prokázat, že dané zboží zakoupil v našem e-shopu: LC Academy a reklamované zboží dodat prodávajícímu společně s popisem reklamované vady – viz reklamační formulář.

Reklamace jsou vyřizovány osobně u prodejce po předchozím smluvení schůzky, nebo prostřednictvím přepravce, kdy je reklamované zboží zasláno společně s popisem závady a doložením data nákupu, případným záručním listem prodávajícímu, který ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí textovou formou.

VI. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel (nikoliv podnikatelský subjekt) má podle Občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to do 14 dní od převzetí zboží a zboží vrátit nejpozději do14 dní od odstoupení od smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne zboží v uvedené lhůtě vrátit, musí zboží poslat do 14 dní od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) zpět prodejci za těchto podmínek:

  1. prodejci musí být doručeno písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky – viz vzorový formulář pro odstoupení.
  2. před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží
  3. kupující musí doložit, že zboží bylo zakoupeno v e shopu LC Atelier - Academy
  4. zboží nesmí být poškozené, ani jinak znehodnocené a nesmí mít žádné vady
  5. zboží musí být kompletní
  6. zboží v elektronické podobě (ebooky, návody v PDF) není možné vracet!!!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu navráceny peníze za zboží nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci při odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Věříme, že i Vy budete s našimi službami spokojeni.

Váš e-shop LC Atelier - Academy


Informace

Nejprodávanější

Novinky